In Jerusalem: Mindy Rutstein’s Creative Journey in Israel

Mindy Rutstein, a talented singer-songwriter and artist, has made a significant impact within the artistic community of Jerusalem. Operating under her Bedroom Records label, Rutstein is not only a skilled musician but also excels in management and organization. She has taken it upon herself to organize various art events throughout the city and beyond, ranging from music festivals to workshops and thrift shops that promote sustainability.

Rutstein’s journey in Israel began when she moved with her family at the age of 14. Although becoming a singer-songwriter was her dream, she recognized the need for a day job to support her artistic pursuits. This realization led her to establish Bedroom Records, a recording studio she built in her own bedroom. Through the power of Instagram, Rutstein gained exposure and started collaborating with other artists, discovering her talent for management along the way.

Driven by her passion for creativity, Rutstein also founded Creation Label, a platform that brings together artists from various fields. Through workshops and events, she encourages collaboration and networking among photographers, musicians, dancers, and jewelry makers. Moreover, Rutstein is committed to promoting sustainability in the arts by showcasing products made from upcycled materials. She collects recyclables and collaborates with upcycle artists to turn “garbage” into unique and valuable creations.

Among Rutstein’s notable events is “Shop and Rocks,” a pop-up thrift shop accompanied by live music, created to address the issue of consumerism and provide support to local artists. Additionally, she organizes the “NachlaheART” festival in Nachlaot, an area rich in artistic talent but lacking in festivals. Rutstein also contributes to the Tribal Festival, a music festival that caters to Sabbath-observant individuals, offering a unique blend of music, workshops, and spiritual practices.

Looking forward, Rutstein has exciting plans in store. She is collaborating with a Tel Aviv thrift shop owner, Danielle, to organize “Dress by Danielle,” an event that simplifies the thrifting experience by offering personalized stylist services. Rutstein is also introducing the “Living Room” series, which aims to create intimate and cozy spaces for artistic performances. Additionally, she continues to organize regular sessions of “Shop and Rock” at Blaze, bringing sustainable art and music to the forefront.

Mindy Rutstein’s passion for music, creativity, and sustainability has propelled her into the heart of Jerusalem’s vibrant artistic scene. Through her events and initiatives, she not only supports local talent but also raises awareness about environmental consciousness and the transformative power of art.

Mindy Rutstein, een getalenteerde singer-songwriter en kunstenaar, heeft een aanzienlijke impact gehad binnen de artistieke gemeenschap van Jeruzalem. Onder haar platenlabel Bedroom Records excelleert Rutstein niet alleen als muzikante, maar ook op het gebied van management en organisatie. Ze heeft het zichzelf opgelegd om verschillende kunstevenementen te organiseren in de stad en daarbuiten, variërend van muziekfestivals tot workshops en kringloopwinkels die duurzaamheid bevorderen.

Rutsteins reis in Israël begon toen ze op 14-jarige leeftijd met haar familie verhuisde. Hoewel singer-songwriter worden haar droom was, erkende ze de noodzaak van een dagbaan om haar artistieke streven te ondersteunen. Deze realisatie leidde haar tot het oprichten van Bedroom Records, een opnamestudio die ze in haar eigen slaapkamer bouwde. Via Instagram kreeg Rutstein exposure en begon ze samen te werken met andere artiesten, waarbij ze al doende haar talent voor management ontdekte.

Gedreven door haar passie voor creativiteit heeft Rutstein ook Creation Label opgericht, een platform dat kunstenaars uit verschillende disciplines samenbrengt. Door middel van workshops en evenementen moedigt ze samenwerking en netwerken aan tussen fotografen, muzikanten, dansers en sieradenmakers. Bovendien zet Rutstein zich in voor het promoten van duurzaamheid in de kunsten door producten te tonen die zijn gemaakt van gerecyclede materialen. Ze verzamelt recyclebaar afval en werkt samen met upcycle-kunstenaars om “afval” om te zetten in unieke en waardevolle creaties.

Een van Rutsteins opmerkelijke evenementen is “Shop and Rocks,” een tijdelijke kringloopwinkel begeleid door live muziek, gecreëerd om het probleem van consumentisme aan te pakken en lokale artiesten te ondersteunen. Daarnaast organiseert ze het “NachlaheART” festival in Nachlaot, een gebied dat rijk is aan artistiek talent maar ontbreekt aan festivals. Rutstein draagt ook bij aan het Tribal Festival, een muziekfestival dat is gericht op Sabbat-observerende individuen en een unieke mix biedt van muziek, workshops en spirituele praktijken.

Vooruitkijkend heeft Rutstein spannende plannen in petto. Ze werkt samen met Danielle, de eigenaar van een kringloopwinkel in Tel Aviv, om “Dress by Danielle” te organiseren, een evenement dat de ervaring van tweedehands winkelen vereenvoudigt door gepersonaliseerde stylingservices aan te bieden. Rutstein introduceert ook de “Living Room” serie, die tot doel heeft intieme en gezellige ruimtes te creëren voor artistieke optredens. Daarnaast blijft ze regelmatig sessies van “Shop and Rock” organiseren bij Blaze, waar duurzame kunst en muziek centraal staan.

De passie van Mindy Rutstein voor muziek, creativiteit en duurzaamheid heeft haar naar het hart van de bruisende artistieke scene van Jeruzalem gebracht. Door middel van haar evenementen en initiatieven ondersteunt ze niet alleen lokaal talent, maar ook de bewustwording van milieuverantwoordelijkheid en de transformerende kracht van kunst.