Artists Come Together to Redefine Peace in Our Peaceable Kingdom Exhibition

In the heart of the museum, amidst a collection of free-to-access galleries, stands a visually captivating installation that challenges artists to reinterpret a renowned painting by Quaker minister Edward Hicks. Titled “Our Peaceable Kingdom,” this thought-provoking piece showcases 39 canvases from artists hailing from diverse backgrounds and cultures. Each canvas offers a unique style, reflecting the artistic expression of individuals from Australia, Indonesia, Pakistan, Korea, Germany, the Netherlands, the United States, and other nations.

Born in Taiwan in 1964, the artist behind this groundbreaking exhibition, Lee, currently leads a nomadic lifestyle between New York, Paris, and Taipei. Educated in the Bay Area, he has immersed himself in various artistic ventures, including attending high school locally and completing his graduate studies at the California College of the Arts.

Lee’s survey exhibition in the United States signifies a significant shift in the role of museums. Instead of being passive observers, visitors are invited to actively engage with the artwork on display. By fostering a participatory environment, the exhibition seeks to create meaningful connections between the audience and the art.

According to Schmuckli, our ability to truly resonate with the artwork lies in our willingness to participate and confront our own pain. Lee’s installation provides a platform for individuals to explore and address their most profound emotions.

By reinterpreting Edward Hicks’ “The Peaceable Kingdom,” the artists in this exhibition not only showcase their technical abilities but also redefine the concept of peace. Each canvas offers a fresh perspective, shedding light on the various interpretations and manifestations of peace within and across different cultures.

“Our Peaceable Kingdom” serves as a powerful reminder that peace is not a fixed ideal but rather a concept that evolves with time and context. Through this exhibition, artists from around the world contribute to the ongoing dialogue on peace, inspiring viewers to reflect on their own understanding of this fundamental human aspiration.

In het hart van het museum, te midden van een collectie van gratis toegankelijke galeries, staat een visueel fascinerende installatie die kunstenaars uitdaagt om een bekend schilderij van de Quaker predikant Edward Hicks opnieuw te interpreteren. Getiteld “Ons Vreedzaam Koninkrijk,” toont dit prikkelende stuk 39 doeken van kunstenaars uit diverse achtergronden en culturen. Elk doek biedt een unieke stijl die de artistieke expressie weerspiegelt van individuen uit Australië, Indonesië, Pakistan, Korea, Duitsland, Nederland, de Verenigde Staten en andere landen.

Geboren in Taiwan in 1964, leidt de kunstenaar achter deze baanbrekende tentoonstelling, Lee, momenteel een nomadisch leven tussen New York, Parijs en Taipei. Opgeleid in de Bay Area, heeft hij zich ondergedompeld in verschillende artistieke ondernemingen, waaronder het bijwonen van de middelbare school ter plaatse en het voltooien van zijn afstudeerstudie aan het California College of the Arts.

Lee’s overzichtstentoonstelling in de Verenigde Staten markeert een belangrijke verschuiving in de rol van musea. In plaats van passieve toeschouwers te zijn, worden bezoekers uitgenodigd om actief in interactie te gaan met de tentoongestelde kunstwerken. Door het bevorderen van een participatieve omgeving, streeft de tentoonstelling naar het creëren van betekenisvolle verbindingen tussen het publiek en de kunst.

Volgens Schmuckli ligt onze mogelijkheid om echt te resoneren met de kunstwerken in onze bereidheid om deel te nemen en onze eigen pijn onder ogen te zien. Lee’s installatie biedt een platform voor individuen om hun diepste emoties te verkennen en aan te pakken.

Door Edward Hicks’ “The Peaceable Kingdom” opnieuw te interpreteren, tonen de kunstenaars in deze tentoonstelling niet alleen hun technische vaardigheden, maar herdefiniëren ze ook het concept van vrede. Elk doek biedt een fris perspectief en werpt licht op de verschillende interpretaties en manifestaties van vrede binnen en over verschillende culturen heen.

“Ons Vreedzaam Koninkrijk” dient als een krachtige herinnering dat vrede geen vaststaand ideaal is, maar eerder een concept dat evolueert met tijd en context. Door deze tentoonstelling dragen kunstenaars van over de hele wereld bij aan de voortdurende dialoog over vrede, en inspireren ze kijkers om na te denken over hun eigen begrip van deze fundamentele menselijke aspiratie.

Definition:
– Quaker: een lid van de Quaker-gemeenschap, een religieuze beweging die zich kenmerkt door stilte, gelijkwaardigheid en het aanspreken van het innerlijke licht.
– Canvas: een vast oppervlak waarop kunstwerken worden gemaakt, zoals schilderijen.
– Participatory: participatief, betrokkenheid van deelnemers.
– Dialogue: dialoog, een gesprek of discussie tussen mensen.

Suggested related links:
Museumvoorbeeld.nl
Kunstenaarsvereniging.nl